V

VasgotaspetsVictorian Bulldog


Valee Sheepdog s. Polski Owczarek Nizinny

VASGOTASPETS

Synonyme: Swedish Vallhund, Swedish Cattledog


Verdino s. Bardino

VICTORIAN BULLDOG


Victorian Pom s. Deutscher Kleinspitz

Vizsla s. Magyar Vizsla